www.ionapel.com

www.ionsl.com

 www.ionsl.es

www.ion.gal

www.ionlugo.es

La Chispa Gallega®

 

Pastores eléctricos

Cercos eléctricos  

Cercas eléctricas

Electrificadores de cercas

ION Aplicaciones Electrónicas®

Presentación del sitio Quiénes somos Temas de este sitio web Formulario para contactarnos Enlaces de interés Tarifa de precios Página de inicio

 

 

 

 

Videos:

Labranza tvg

tvg Premio

Otros temas:

Finca experimental de ION

Catálogo

Premio ION 

    

Premio ION 2013


Portugês

Galego

Español

 


Documentación recibida              Documentações recebidas          Prensa

 

 

 

   

 

 

GALEGO

 

PASTEIROS E PASTOREO

 Premio ION 2013

   BASES

Co título Pasteiros e Pastoreo e o asesoramento e colaboración do Centro de Formación e Experimentación Agro Forestal de Monforte de Lemos (Galiza - España), convócase este concurso cunha dotación de 6.500,00 Euros e que se rexerá polas seguintes normas.

1. Poderán participar países de fala hispana e portuguesa e premiarase a creación ou mellora de pasteiros nos últimos catro anos e que dalgún xeito leven incorporado o cercado eléctrico, ben sexa como cerrado perimetral ou como pastoreo por franxas ou rotativo. Os traballos comunitarios, os realizados en zonas deprimidas e os destinados a silvopastoreo terán unha consideración especial.

2. A documentación poderase enviar en idioma español, galego ou portugués; preferiblemente por correo ordinario, tamén poderá facerse por Internet en formato Pdf ou Word coa inscrición Pasteiros e Pastoreo, ós enderezos que abaixo se indican. Os concurrentes poderán comprobar na páxina www.ionapel.com se foi recibida. O texto non superará os dous folios e poderase acompañar dun máximo de 5 fotografías de tamaño non superior a 21x15. Se o xurado o considera oportuno poderá solicitar unha documentación máis completa.

3. Farase unha sinxela exposición xeral onde se especifique a localización do predio, superficie, pertenza, estado anterior, traballos realizados, método e medios empregados, especialmente humanos; cabezas de gando que utilizan o pasteiro e todos aqueles datos que se consideren de interese. O nome dos materiais empregados debe ser xenérico sen facer referencia a marcas comerciais.

4. Ao traballo mellor considerado polo xurado outorgaráselle un premio de 3.000,00 Euros, 2.000,00 Euros ao 2º e 1.000,00 Euros ao 3º clasificado; ao 4º e ao 5º entregaráselles material para cercas eléctricas a elixir da marca ION por valor de 250,00 Euros.

5. O concurso fallarase a finais de ano e os traballos deberán recibirse antes do 30 de outubro. Ningunha documentación recibida será devolta e poderá usarse en publicacións indicando a súa procedencia. Aos gañadores comunicaráselles o fallo do xurado e acordarase a forma da entrega do premio, en caso de non poder asistir ao acto.

6. O feito de participar leva implícito o acatamento das bases. Se os traballos recibidos non acadasen o nivel mínimo estipulado, o xurado podería declarar o concurso baldío. Os traballos premiados non poderán participar noutras edicións.

Enderezos para o envío da documentación

Por correo normal (preferible):

ION (Pasteiros e Pastoreo)    Nadela,62 - 27160  Lugo

Por Internet: ion@ionapel.com   Asunto: Concurso Pasteiros e Pastoreo.

Pasteiros e pastoreo.pdf

 

 

 

 

           

ESPAÑOL

 

 

PASTIZALES Y PASTOREO

Premio ION 2013

BASES

Con el título Pastizales y Pastoreo y el asesoramiento y colaboración del Centro de Formación e Experimentación Agro Forestal de Monforte de Lemos (Galicia - España), se convoca este concurso con una dotación de 6.500,00 Euros y que se regirá por las siguientes normas.

1.      Podrán participar países de habla hispana y portuguesa y se premiará la creación o mejora de pastizales en los últimos cuatro años y que de algún modo lleven incorporado el cercado eléctrico, bien sea como cierre perimetral o como pastoreo por franjas o rotativo. Los trabajos comunitarios, los realizados en zonas deprimidas y los destinados a silvopastoreo tendrán una consideración especial.

2.    La documentación podrá enviarse en idioma español, gallego o portugués; preferiblemente por correo ordinario, también podrá hacerse por Internet en formato Pdf o Word con la inscripción Pastizales y Pastoreo, a las direcciones que abajo se indican. Los concursantes podrán comprobar en la página www.ionapel.com si ha sido recibida. La narración no superará los dos folios y se podrá adjuntar un máximo de 5 fotografías de tamaño no superior a 21x15. Si el jurado lo considera oportuno podrá solicitar una documentación más completa.

3.    Se hará una sencilla exposición general donde se especifique la localización de la finca, superficie, pertenencia, estado anterior, trabajos realizados, método y medios empleados, especialmente humanos; cabezas de ganado que utilizan el pastizal y todos aquellos datos que se consideren de interés. El nombre de los materiales empleados debe ser genérico sin hacer referencia a marcas comerciales.

4.    Al trabajo mejor considerado por el jurado se le otorgará un premio de 3.000,00 Euros, 2.000,00 Euros al 2º y 1.000,00 Euros al 3º clasificado; al 4º y al 5º se les entregará material para cercas eléctricas a elegir de la marca ION por valor de 250,00 Euros.

5.      El concurso se fallará a finales de año y la documentación deberá recibirse antes del 30 de octubre. Ningún trabajo recibido será devuelto y podrá usarse en publicaciones indicando su procedencia. A los ganadores se les comunicará el fallo del jurado y se acordará la forma de la entrega del premio, en caso de no poder asistir al acto.

6.      El hecho de participar lleva implícito el acatamiento de las bases. Si los trabajos recibidos no alcanzasen el nivel mínimo estipulado, el jurado podría declarar el concurso desierto. Los trabajos premiados no podrán participar en otras ediciones.

Direcciones para el envío de la documentación

Por correo ordinario (preferible):

ION (Pastizales y Pastoreo)   Nadela, 62  - 27160  Lugo - España

Por Internet: ion@ionapel.com Asunto:  Concurso Pastizales y Pastoreo

Pastizales y pastoreo.pdf

 

 

 

 

 

PORTUGÊS

 

 

PASTAGENS E PASTOREIO

Prémio ION 2013

BASES

Com o título Pastagens e Pastoreio e o assessoramento e colaboração do Centro de Formação e Experimentação Agro Florestal de Monforte de Lemos (Galiza - Espanha), convoca-se este concurso com uma dotação  de 6.500,00 Euros e que se regerá pelas seguintes normas.

1 . Poderão participar países de língua hispana e portuguesa, premiandose-se a criação ou melhoria de pastagens nos últimos quatro anos que leve incorporado, de algum modo, o cercado eléctrico, a nível da vedação  perimetral ou de pastoreio por faixas ou rotativo. Os trabalhos comunitários, os realizados em zonas deprimidas e os destinados a silvopastoreio terão uma consideração especial.

2 . A documentação poderá ser enviada em idioma espanhol, galego ou português preferivelmente por correio normal, ou pela Internet em formato Pdf ou Word com a inscrição Pastagens e Pastoreio, para os endereços que abaixo se indicam. Os concurrentes poderão comprovar na página   www.ionapel.com se foi recebida. A narração não deverá ter mais de duas folhas, a que se poderá anexar um máximo de 5 fotografias de tamanho não superior a 21x15. Se o júri considerar oportuno poderá solicitar uma documentação mais completa.

3 . Devera-se especificar a localização da herdade,  superficie, pertença, situação anterior, trabalhos realizados, métodos e meios empregados, especialmente humanos, cabeças de gado que pastam e todos aqueles dados que se considerem de interesse. O nome dos materiais empregados deve ser genérico sem fazer referência a marcas comerciais.

4 . Concedera-se-á um prémio de 3.000,00 Euros ao trabalho melhor considerado pelo júri; 2.000,00 Euros ao 2º clasificado; 1.000,00 Euros ao 3º classificado e haverá dois premios consistentes en material para cercas eléctricas a eleger da marca ION, no valor de 250,00 Euros para o 4º e 5º clasificados.

5 .O concurso será no final do ano e a documentação deverá ser entregue antes de 30 de outubro.  Nenhuma documentação recebida será devolvida e poderá usar-se em publicações indicando a sua procedência. A decisấo do júri será comunicada aos vencedores, bem como a forma de entrega do prémio.

6 . O facto de participar leva implícito o acatamento das bases. Se os trabalhos recebidos não atingirem o nível mínimo estipulado, o júri poderá não atribuir os prémios. Os trabalhos premiados não poderão participar em outras edições.

 

Endereços para o envio da documentação

Por correio normal (preferível:)

ION (Pastagens e Pastoreio)    Nadela, 62  - 27160 Lugo - Espanha

Pela Internet: ion@ionapel.com  Assunto: Concurso Pastagens e Pastoreio

Pastagens e pastoreio.pdf

 

 

Documentación recibida   Trabajos recibidos   Documentações recebidas


Nombres concurrentes

 •   Neste sitio poderá comprobar se foi recibida a súa documentación.

 •   En fecha próxima se anunciará aquí los trabajos recibidos

 •   Cá poderá comprovar se recebemos a sua documentação.

Concurso 2013

 

 

 

 

 

ESTAMOS ACTUALIZANDO

 

 

PREMIADOS EDICIÓN 2008

Según o criterio do tribunal a clasificación dos candidatos foi a seguinte:

 1. Comunidade de Montes de Carballo - Friol (Lugo)     (3.000,00 €)

 2. Baldio - Desierto - Anulado

 3. Gandeiría Patalarga - Miñotelo - A Pastoriza - (Lugo)    (1.000,00 €)

 4. Alicia Pereda Cereijido - Vilar de Mouros - Cervantes (Lugo)   (250,00 € en material)

 5. Jesé Juan Calvo Marchite - Santiago de Compostela (A Coruña)   (250,00 € en material)

 

Entrega de premios 2008

 

A entrega dos premios foi o día 03 de xuño de 2009 as 13,00 horas no CFEA de Monforte.

La entrega de premios tuvo lugar el día tres de junio de 2009 a las 13,00 H. en la Escuela

 Agraria de Monforte de Lemos (Lugo)

 

 

 

Momentos del acto de entrega de premios de la edición 2008

O Agro - Televisión de Galicia 05/06/2009
 

VIMOLO NOS XORNAIS  -  LO VIMOS EN LA PRENSA  -   VIMO-LO NOS JORNAIS

El Progreso de Lugo (18/04/2006)

La Voz de Galicia (18/04/2006)

La Voz de Galicia (17/04/2008)

Televisión de Galicia (05/06/2009)
 


PREMIADOS EDICIÓN 2007

 1. - Baldio - Desierto - Anulado

 2. - José Benito Méndez Llanes. - Fonmiñá - A Pastoriza - Lugo

 3. - Baldio - Desierto - Anulado

 4. - SAT Castrillón - Vilarguite. - Cervantes - Lugo

 5. - José Claudino Alba Regueiro. - Vilapún - Lugo

O Xurado considerou conceder otro 5º premio a David López Pereda de Vilar de Mouros - Lugo

 

 

ENTREGA DE PREMIOS 2007

 

 

 

 

 

El día 16 de abril de 2008 tuvo lugar la entrega de premios de la edición 2007 en las instalaciones de Expo Lemos. Asistieron, además de los galardonados y los miembros del jurado, el director de la escuela agrario-forestal,  Abel Yáñez , así como el delegado de Medio Rural, Emilio López,  el alcalde de Monforte, Severino Rodríguez,  el director de ION, Daniel López y otros invitados.

A mayores de los premios estipulados, a los galardonados se  entregaron trofeos de Sargadelos alegóricos al tema  y un recuerdo conmemorativo a los asistentes.

 

 

 

 

Electrificadores | Controles y Mandos | Aisladores  | Cables y accesorios de unión | PortacablesPostes Portátiles | Comprobadores

Accesorios y Repuestos | Instalación de cercas | Pilas y Baterías | Energía solar y eólica | Antifuga caracoles | Varios | Normativa

Garantía y Calidad | Otros usos del pastor | Ventajas de la cerca eléctrica | Precios | Enlaces de interés | Editorial | Historial  Página de inicio Inicio

Copyright © 2001 ION Aplicaciones Electrónicas ®